Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΣΤΟΧΟΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η βιοποικιλότητα είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του πλανήτη μας. Είναι το αλληλένδετο σύνολο όλων των φυτών και των ζώων, μια λεπτή ισορροπία που επιτρέπει ζωή και υγεία για όλα τα έμβια όντα – συμπεριλαμβανομένης της ανθρωπότητας. Η υπερβολική εκμετάλλευση της φύσης, η υπερδόμηση, η ρύπανση, η κλιματική αλλαγή και τα επεμβατικά είδη είναι οι κύριες πηγές βλάβης στη βιοποικιλότητα και θέτουν σε κίνδυνο αυτό το λεπτό σύστημα. Ακριβώς εξαιτίας μιας πραγματικής κατάρρευσης της βιοποικιλότητας, ζούμε σε αυτό που οι επιστήμονες αποκαλούν Έκτη Μαζική Εξαφάνιση.

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Προκειμένου να σταματήσει η απώλεια βιοποικιλότητας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε τη Στρατηγική Βιοποικιλότητας 2020-2030 με στόχο την αντιστροφή της οικοσυστημικής υποβάθμισης στις χώρες της ΕΕ, ευνοώντας τη συνεργασία. Η στρατηγική αυτή προβλέπει τη μετατροπή του 30% της γης και της θάλασσας σε προστατευόμενες περιοχές και την αποκατάσταση του 10% της γεωργικής γης σε μεγάλη ποικιλία ειδών. Το BEST είναι ένα χρήσιμο έργο προς αυτούς τους στόχους. Στόχος του είναι η προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, η αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, των φυσικών, αγροτικών και παράκτιων οικοτόπων στις ενδιαφερόμενες Περιφέρειες, η συμμετοχή τοπικών ενδιαφερομένων σε διασυνοριακές δραστηριότητες και κοινοτικές πιλοτικές δράσεις μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, και τη δημιουργία νέων πολιτικών, προϊόντων και υπηρεσιών, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα ζωής των πολιτών.

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ

Φορείς δημόσιας διοίκησης, επιχειρήσεις, ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια, επαγγελματικοί φορείς, αγρότες και αλιείς, περιβαλλοντολόγοι, πάρκα, μικρομεσαίες τουριστικές υπηρεσίες (ΜΜΕ), αλλά και πολίτες των περιοχών παρέμβασης μέσω των καθημερινών επιλογών τους καλούνται να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη που βασίζεται στον σεβασμό και τη φροντίδα για τη βιοποικιλότητα.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1. Παραγωγή διασυνοριακού χάρτη (WEB GIS) που προσδιορίζει αγροτικές εκτάσεις υψηλής φύσης.

2. Παραγωγή ευφυών τεχνολογικών μέσων για αξιόπιστη και συνεχή παρακολούθηση της βιοποικιλότητας σε αγροτικές και παράκτιες περιοχές.

3. Δημιουργία ευφυών τεχνολογικών πάρκων που θα παρέχουν «περιηγήσεις στη βιοποικιλότητα» για την υποστήριξη του εναλλακτικού περιβαλλοντικού τουρισμού.

4. Προσδιορισμός κοινού διασυνοριακού πρωτοκόλλου για την παρακολούθηση αγροτικών περιοχών υψηλής γεωργική αξίας.

5. Δημιουργία αρχείου DNA από επιλεγμένα διασυνοριακά βοτανικά είδη.

6. Ανάπτυξη προστατευόμενων περιοχών.

7. Εκπαίδευση πολιτών με ιδιαίτερη έμφαση στα σχολεία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο